IMPULSE (Implementacija efikasne i isplative intervencije za pacijente sa psihotičnim poremećajima u zemljama sa niskim i srednjim primanjima u Jugoistočnoj Evropi) je trogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija u okviru inicijative Horizon 2020. Cilj studije je olakšati razvoj DIALOG +, psihosocijalne intervencije zasnovane na tehnologiji, u pet zemalja jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Istraživači iz projekta IMPULSE imaju za cilj da, usvajanjem DIALOG +, poboljšaju uslove ljudi koji pate od psihoze i prevaziđu finansijske barijere  u lečenju psihoze u gore pomenutim zemljama.

Ovaj projekat takođe uključuje aktivno uključivanje stručnjaka od iskustva i fokusira se na promociju glasa pacijenata i njegovatelja i njegovo uklapanje u projekat, od sprovođenja istraživanja do kreiranja politike, ima potencijal da obezbedi održivost projekta, poveća svest o važnosti psihosocijalnog tretmana za osobe sa psihotičnim poremećajima, i smanjenje stigmatizacije osoba sa psihotičnim poremećajima i njihovih porodica. Cilj IMPULSE-a je da aktivno uključi pacijente i negovateljske grupe u projekat, da podrži rad postojećih organizacija pacijenata i olakša osnivanje novih organizacija.

Na EPALE – Adult Learning in Europe platformi za obrazovanje odraslih objavljena je naša publikacija „Hajde da radimo zajedno, vodič za razvoj i održavanje procesa uključivanje korisnika u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi“, nastala u okviru projekta IMPULSE Study podržanog kroz program Horizon 2020.
#IMPULSEstudy #Horizon2020
Vodič je dostupan i na Srpskom jeziku na sledećem linku: