Mentalno zdravlje se, kao sastavni deo integralnog zdravlja i blagostanja svakog pojedinca, po prvi put, zahvaljujući zagovaračkim inicijativama udruženja Prostor ka Beogradskoj opštini Stari Grad, pominje kao odvojena značajna kategorija u lokalnim 9 javnim politikama ove opštine- u oblasti socijalne zaštite i javnog zdravlja. Kroz prethodne zagovaračke inicijative, uvođenjem kategorije mentalnog zdravlja u Plan Javnog zdravlja GO Stari Grad, otvorili smo vrata daljem zagovaranju u oblasti socijalne zaštite. Od početka projekta „Psihijatr(i-JA)- uključivanje lokalnih institucija i građana u unapređenje usluge mentalnog zdravlja u zajednici “, najveći uspeh je što smo istakli značaj teme mentalnog zdravlja u našem društvu, značaj kategorije mentalnog zdravlja u okviru socijalne zaštite, i pokazali da postoji interesovanje i spremnost donosioca i donositeljki odluka na lokalnom nivou da, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, ulože napore u adekvatnu implementaciju ovih lokalnih javnih politika. Time je opština pokazala da poštuje ljudska prava osoba koje se suočavaju sa poteškoćama u oblasti mentalnog zdravlja i unapredila svoje prakse u ovoj oblasti, uključivši se u promociju usluge mentalnog zdravlja u zajednici. GO Stari Grad nam je predložila da konkurišemo na njihove pozive za projekte, što pokazuje da su prepoznali značaj ove teme i aktivnosti koje možemo zajedno da sprovedemo za dobrobit građana i građanki ove opštine. U drugoj polovini projekta, odobren nam je projekat vršnjačke edukacije “Kaži, biće ti lakše” u okviru programa Javnog zdravlja GO Stari Grad a trenutno pregovaramo sa predstavnicima opštine za partnerstvo na projektu kojim planiramo da konkurišemo kod SKGO a tiče se usluga mentalnog zdravlja u zajednici u okviru sistema socijalne zaštite. Akreditacijom skupa kod Komore socijalne zaštite i učešćem značajnih aktera u ovoj oblasti na Okruglom stolu koji smo organizovali u septembru, podigli smo značaj ovog skupa na viši nivo i otvorili vrata za dalju saradnju sa svim prisutnim akterima, kao i sa samom opštinom. Mina Aleksić postala je član Radne grupe za izradu Plana razvoja opštine, što takođe pruža dalje mogućnosti za zagovaranje da mentalno zdravlje postane jedan od prioriteta GO Stari Grad u narednom periodu.

Najvažniji rezultat ovog projekta je uvođenje mentalnog zdravlja u Program o unapređenju socijalne zaštite GO Stari Grad, publikacija “Psihijatr- i JA- dostupnije usluge zaštite mentalnog zdravlja građanima na teritoriji GO Stari grad” i uključivanje predstavnice udruženja Prostor u Radnu grupu za izradu Strategije razvoja GO Stari Grad za period od 2023. do 2030. godine. Na Okruglom stolu koji je bio akreditovan kao skup od strane Komore socijalne zaštite, učestvovali su značajni akteri u oblasti socijalne zaštite koji su svojim uključivanjem doprineli realizaciji ciljeva projekta.