Projekat podržanla GO Zvezdara kroz program Javnog zdravlja. Projekat je trajao od septembra do decembra 2021. godine i obuhvatao je redovne aktivnosti Kreativnog Prostora za mentalno zdravlje i unapređenje protokola projema novih korisnika psihijatrijskih usluga, uspostavljanje saradnje sa domom zdravlja, centrom za socijalni rad Zvezdara i Volonterskim servisom ove opštine, kao i aktivnosti podizanja svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja.
Neki od najvažnijih rezultata:
Strukturisan protokol prijema i praćenja korisnika, omogućeno redovno održavanje programa Kreativnog prostora za mentalno zdravlje i uvedena je aktivnost pravnog savetovanja koja je od velikog značaja za korisnike. Takođe, poboljšan je kvalitet života korisnika, sa jedne strane kroz obezbeđivanje i unapređenje programa u zajednici a sa druge strane kroz aktivnosti podizanja svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i položaja korisnika psihijatrijskih usluga u društvu, što direktno doprinosi unapređenju njihovog svakodnevnog funkcionisanja i odnosa sa okruženjem. Ukupno 35 korisnika imalo je direktne koristi od ovog projekta. Indirektno svi korisnici psihijatrijskih usluga iz Beograda i cele Srbije putem aktivnosti podizanja svesti javnosti i osnivanje Pokreta za mentalno zdravlje.

Na planu zajednice, posvetili smo se prevashodno unapređenju odnosa sa GO Zvezdara kroz sastanke i ostale aktivnosti, ostvarili smo saradnju sa opštinama Stari Grad i Vračar, potpisani su protokoli o saradnji a GO Zvezdara je u saradnji sa nama u Plan javnog zdravlja 2021-2026. uvela oblast Mentalnog zdravlja kao i korake ka boljoj implementaciji Plana za razvoj mentalnog zdravlja kao njegovog sastavnog dela. Ostvarena je saradnja i sa Domovima zdravlja i Centrima za socijalni rad Zvezdara, Stari Grad i Vračar. Partnerstva sa pomenutim institucijama su u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje programa o zaštiti mentalnog zdravlja u RS (2019 – 2026), i odnose se na saradnju OCD i javnih institucija i razvoj usluga u zajednici. Partnerstvo sa GO se najviše odnosi na zajedničke napore u podizanju svesti javnosti i informisanju građana, a sa DZ i CSR na upućivanje korisnika usluga ovih ustanova na aktivnosti Kreativnog prostora i zajednički angažman u pružanju podrške i oporavku korisnika.
Na planu društva kao celine, kroz aktivnosti podizanja svesti javnosti, prevashodno kroz osnivanje Pokreta za mentalno zdravlje i organizacije prvog Festivala mentalnog zdravlja u Beogradu, kao i prodajni sajam i radionicu u Volonterskom servisu, uticali smo na to da veći broj građana bude informisan na temu mentalnog zdravlja, da se smanje predrasude u našem društvu, kao i diskriminacija naših korisnika. Takođe, putem medija i društvenih mreža uticali smo na podizanje svesti građana na temu značaja bolje brige za sopstveno mentalno zdravlje, kao i mentalno zdravlje svojih najbližih, ali i društva kao celine, posebno u doba pandemije kada je ova tema, nažalost, postala veoma aktuelna.