Projekat podržan kroz program ACT Vlade Švajcarske koji sprovode Helvetas i Građanske inicijative. Traje od marta 2022. do marta 2023. godine i odnosi se prevashodno na aktivnosti zagovaranja na lokalnom nivou, kao i aktivnosti kampanje “Komšija, kako ste?”.

Projektom su obuhvaćene opštine Stari Grad i Zvezdara i glavni cilj je da oblast mentalnog zdravlja bude prepoznata kao posebna kategorija od velikog značaja, u lokalnom zakonodavnom okviru (Planovima Javnog zdravlja i Strategijama ovih opština).

Aktivnosti se uglavnom odnose na sastanke, učešće u radnim grupama za izradu dokumenata, edukaciju građana i donosioca odluka. Pored opština, značajne ciljne grupe ovog projekta su i domovi zdravlja, centri za socijalni rad i organizacije civilnog društva koje se bave mentalnim zdravljem i drugim srodnim temama.

Kampanja “Komšija, kako ste?” kroz skretanje pažnje građana na temu mentalnog zdravlja i značaj unapređenja brige o mentalnom zdravlju na lokalu, doprinosi realizacji zagovaračke inicijative i omogućava primenu ovih dokumenata u praksi.