Udruženje Prostor poslednjih deset godina pruža psihosocijalnu podršku korisnicima psihijatrijskih usluga u zajednici. Od novembra 2020. godine, aktivnosti Prostora se pružaju u okviru Kreativnog prostora za mentalnog zdravlje koji je se nalazi u centru grada.

Program Kreativnog Prostora za mentalno zdravlje ima za cilj da, putem aktivnosti usmerenih na psihosocijalnu podršku i razvijanje životnih veština, radi na unapređenju kvaliteta života i smanjenju socijalne isključenosti korisnika psihijatrijskih usluga.

Korisnici psihijatrijskih usluga koji su zainteresovani za pohađanje aktivnosti Prostora, treba da obave uvodni razgovor sa jednim od starijih članova udruženja i jednim od terapeuta pre priključivanja aktivnostima. Na uvodnom razgovoru se pravi dogovor oko probnog uključivanja u jednu od dostupnih aktivnosti i upoznaje sa pravilima rada Prostora. Nakon probnog pohađanja aktivnosti, ukoliko je korisnik zaineteresovan da nastavi da dolazi u Prostor i ukoliko može da se priključi grupnoj formi rada, otvara se fajl sa osnovnim informacijama o korisniku i vodi evidencija dolazaka. Svi korisnici dobijaju informacije o rasporedu aktivnosti na nedeljnom nivou.

Program čine četiri programske celine:

 

1. Edukativni-okupacioni program:

Obuhvata aktivnosti koje za cilj imaju osnaživanje korisnika kroz razvoj različitih praktičnih životnih i socijalnih veština, sticanje novih znanja, razvoj samopuzdanja, osećaja pripadnosti i postignuća, kreativnosti. Sve aktivnosti se organizuju u grupnoj formi.

Sve aktivnosti organizuju se dva puta mesečno, u trajanju od 60 do 120 minuta, zavisno od vrste aktivnosti. Optimalan broj učesnika je 5, dok je maksimalan broj učesnika 12 za svaku aktivnost. Sve aktivnosti su otvorenog tipa.

Kvalifikacije za voditelja aktivnosti u okviru ove programske celine nisu unapred definisane, već se definišu zavisno od tipa aktivnosti i spram toga potrebnih kvalifikacija i veština. Neophodno je da osoba koja vodi ovaj deo programskih aktivnosti prođe obuku za rad sa ugroženim grupa, pre svega psihijatrijskim korisnicima. Dodatno, neophodno je da voditelj aktivnosti jednom mesečno ima superviziju/konsultaciju sa supervizorom Prostora kao i da vodi redovno evidenciju o sprovedenim aktivnostima.

U ovu programsku celinu spadaju:

 • Umetničke radionice koje vodi profesionalna umetnica
 • Časovi engleskog jezika koje vodi student/osoba sa završenim fakultetom za neku od pomagačkih profesija (psihologija, socijalni rad, i dr.) ili profesor engleskog jezika koji je prošao obuku za rad sa psihijatrijskim korisnicima
 • Časovi kompjutera koje vodi student/osoba sa završenim fakultetom za neku od pomagačkih profesija (psihologija, socijalni rad, i dr.) ili osoba obučena u IT sektoru koja je prošla obuku za rad sa psihijatrijskim korisnicima

 

2. Psihosocijalno-psihoterapijski program:

Obuhvata aktivnosti koje za cilj imaju osnaživanje korisnika kroz razvoj njihovih unutrašnjih kapaciteta i kapaciteta za komunikaciju za spoljašnjom sredinom (i to putem prepoznavanja i izražavanja sopstvenih misli i osećanja, razvijanjem adaptivnih mehanizama prevazilaženja stresova i životnih izazova, razvijanja veština slušanja i komunikacije sa drugim članovima, sticanja osećaja sigurnosti i poverenja). Sve aktivnosti se organizuju u grupnoj formi, a postoji mogućnost individualne konsultacije po potrebi.

Sve aktivnosti organizuju se dva puta mesečno, u trajanju od 60 do 120 minuta, zavisno od vrste aktivnosti. Optimalan broj učesnika je 5, dok je maksimalan broj učesnika 12 za svaku aktivnost. Ove aktivnosti su polu-otvorenog tipa što znači da je pre uključivanja u aktivnost potrebna konsultacija sa voditeljem i saglasnost grupe za prijem novog člana.

Kvalifikacije za voditelja aktivnosti u okviru ove programske celine su jasno definisane, i podrazumevaju da osobe imaju odgovarajuću obrazovnu pozadinu i da imaju iskustva u radu sa populacijom korisnika psihijatrijskih usluga (to jest art terapiju može da vodi osoba koja je završila obuku za art terapeuta; grupnu terapiju može da vodi sertifikovani psihoteraput koji je po obrazovanju psihijatar ili psiholog). Neophodno je da osoba koja vodi ovaj deo programskih aktivnosti ima iskustva u radu sa psihijatrijskim korisnicima. Dodatno, neophodno je da voditelj aktivnosti jednom mesečno ima superviziju/konsultaciju sa supervizorom Prostora kao i da vodi redovno evidenciju o sprovedenim aktivnostima.

U ovu programsku celinu spadaju:

 • Art terapija koju vodi art terapeutkinja
 • Grupna psihoterapija koju vodi psihijatar/psiholog i psihoterapeut
 • (u planu) Individualno savetovanje i grupe podrške za članove porodice koju vodi psihijatar/psiholog i psihoterapeut

 

3. Program vršnjačke podrške:

Obuhvata aktivnosti koje za cilj imaju osnaživanje korisnika kroz razvoj mreže podrške koja podrazumeva povezivanje sa ljudima koji imaju slična iskustva, razmenu tih iskustava, učenje iz tuđeg iskustva, deljenje sopstvenih načina prevazilaženja teškoća, povezivanje sa drugima, sticanje osećaja pripadnosti i zajedništva. Sve aktivnosti se organizuju u grupnoj formi.

Sve aktivnosti organizuju se dva puta mesečno, u trajanju od 60 do 120 minuta, zavisno od vrste aktivnosti. Optimalan broj učesnika je 5, dok je maksimalan broj učesnika 12 za svaku aktivnost. Ove aktivnosti su polu-otvorenog tipa što znači da je pre uključivanja u aktivnost potrebna konsultacija sa voditeljem i saglasnost grupe za prijem novog člana.

Kvalifikacije za voditelja aktivnosti u okviru ove programske celine podrazumevaju da je to osoba sa iskustvom koja je prošla kroz obuka za vođenje grupa vršnjačke podrške i osoba sa završenim fakultetom za neku od pomagačkih profesija (psihologija, socijalni rad, i dr.) koja je takođe prošla obuku za vođenje grupa vršnjačke podrške. Profesionalac koji je jedan od voditelja grupe podrške, nije u ulozi profesionalca već u ulozi facilitatora grupe zajedno sa drugim voditeljem koji ima iskustvo korišćenja psihijatrijskih usluga. Dodatno, neophodno je da voditelj aktivnosti jednom mesečno ima superviziju/konsultaciju sa supervizorom Prostora kao i da vodi redovno evidenciju o sprovedenim aktivnostima.

U ovu programsku celinu spadaju:

 • Vršnjačka grupa podrške koju vodi korisnik psihijatrijsih usluga i psiholog (ili profesionalac iz drugih pomagačkih profesija) koji su završili obuku za vođenje vršnjačkih grupa podrške
 • Grupe samopomoći udruženja Duša (nezavisna aktivnost udrueženja Duša koju vodi korisnik koji je prošao obuku za voditelja grupa samopomoći)

 

4. Program ekonomskog i socijalnog osnaživanja:

Obuhvata aktivnosti koje za cilj imaju osnaživanje korisnika kroz upoznavanje sa sopstvenim pravima i načinima da ta prava realizuju, sticanjem veština izražavanja i predstavljanja svog položaja i potreba, i podizanja svesti šire družvene zajednice o položaju psihijatrijskih korisnika u cilju unapređenja tog položaja, sticanja veština plasiranja sebe na tržište rada i ostvarivanje zarade na osnovu sopstvenih mogućnosti i talenata. Sve aktivnosti se organizuju u grupnoj formi, izuzev savetovanja sa socijalnim radnikom i pravnikom koji se organizuje u individualnoj formi.

Sve aktivnosti organizuju se dva puta mesečno, u trajanju od 60 do 120 minuta, zavisno od vrste aktivnosti. Optimalan broj učesnika je 5, dok je maksimalan broj učesnika 12 za svaku aktivnost. Sve aktivnosti su otvorenog tipa.

Kvalifikacije za voditelja aktivnosti u okviru ove programske celine nisu unapred definisane, već se definišu zavisno od tipa aktivnosti i spram toga potrebnih kvalifikacija i veština. U slučaju postojećih aktivnosti savetovanje sa socijalnim radnikom sprovodi socijalni radnik, pravno savetovanje sporovdi pravni, radionice radio emisije sprovdi profesor srpskog jezika i književnosti, dok prodajne izložbe organizuje voditelj umetnički radionica u saradnji sa korisnicima. Neophodno je da osoba koja vodi ovaj deo programskih aktivnosti prođe obuku za rad sa korisnicima psihijatrijskih usluga ili ima iskustva u radu sa ovom populacijom. Dodatno, neophodno je da voditelj aktivnosti jednom mesečno ima superviziju/konsultaciju sa supervizorom Prostora kao i da vodi redovno evidenciju o sprovedenim aktivnostima.

U ovu programsku celinu spadaju:

 • Radionice snimanja radio emisije koju vodi profesorka srpskog jezika i književnosti
 • Savetovanje sa socijalnim radnikom koju vodi socijalna radnica
 • Pravno savetovanje koje sprovodi pravnica
 • Prodajne izložbe umetničkih radova

Za potrebe sprovođenja istraživanja o efikasnosti programa Kreativni prostor za mentalno zdravlje, neophodno je da je korisnik obaveže na redovno pohađanje makar jedne aktivnosti, što podrazumeva minimalni broj od deset dolazaka tokom šest meseci programa.